VAIDIK MANTRA PATHAN

VAIDIK MANTRA PATHAN

Duration :6 Months
Fee : 5000

  • Shanti Mantra,Guru Prathna
  • Ganpati Atharvashirsha
  • Purush Sukta
  • Shree Sukta
  • Rudra
  • Puja Vidhi
  • Tantra Mantra Yantra
  • Mantra Sidhi