SAUKHYA YOG

SAUKHYA YOG

Duration :1.5 Year
Fee : 15000

  • Neurology
  • Tithi-Fal
  • Brahma‚Äôs Manasputra
  • Bhaum Panchak Dosha
  • Lagna Parichay